Steningedalens naturreservat

Sigtuna kommun har i september 2006 beslutat att förklara Steningedalen som naturreservat.

Dalen ska fortsätta att utvecklas som rekreationsområde samtidigt som den biologiska mångfalden inom området ska gynnas.

Idag används dalen som strövområde men görs nu än mer lättillgängligt för friluftslivet.

I Steningedalen ska man kunna gå promenader, rida, åka skidor med mera.

Där ska finnas stora öppna gräsytor för spontana aktiviteter såsom drakflygning, fotboll och brännboll.   

Märstaån som rinner genom Steningedalen är förorenat.

För att rena vattnet i dalen har under hösten 2005 tre vattendammar och en översvämningsyta anlagts.

Under menydelarna till vänster beskrivs detta arbete utförligare.

Kommunen har under 2006 byggt en vinterplats, en så kallad ligghall för kor i anslutning till dalen.

Idag betar kor av rasen Highland Cattle där.

När korna betar gynnas den biologiska mångfalden och de naturvärden som finns kan säkras och utvecklas. Vattenreningsanläggningen kommer också att skötas och hållas efter med betande kor. Under 2005 och 2006 har flera nya betesområden stängslats in.  

Ett kolonilottsområde ligger direkt i anslutning till en av beteshagarna.

  

 

 

Det markerade området visar var Steningedalen ligger. Dalen som ligger nära kommundelarna Valsta, Steninge och centrala Märsta är redan idag ett välbesökt strövområde.